حق و حقوق زن در دوران نامزدی

نگین
بنده نامزد هستم اماعقد موقت دارم دو ساله با مهریه پنج سکه در این مدت عقد بکارتم از بین رفته الا طرف میخواد جدا شیم هنوز عروسی هم نکردیم حق و حقوق من چیه