چک ضمانت

سید حمید سعادتدار
من پنج سال قبل یک چک ضمانت نزد بنگاه املاک برای ضمانت اجازه قرارداد یکساله دوستم گذاشته ام . الان بعد از پنج سال میگویند که سه سال است که اجاره نداده است . و خاهان اجرا گذاشتن چک استدر ضمن چک بدون تاریخ میباشد . برای تمدید قرارداد من در جریان نبودم مبلغ چک به میزان یکسال اجاره میباشد . الان من باید چکار کنم