تنفیذ وصیتنامه

با سلام دادگاه یک عدد وصیتنامه ما را تنفیذ کرد و رای قطعی شد ولی متاسفانه در مزایده ماترک اموال قید شده در ماترک هم قید شده ایا این قانونی است در وصیت نامه چند قطعه به یک فرزند داده بود پدرشان ولی گذاشته اند به مزایده