پس گرفتن مهریه بخشیده شده

من مهریه ام را دورهذعقد بهذهمسرم بخشیدم ,همسرم مرا نزد وکیل برد واز من امضا واثرانگشت گرفتن که مریه ام راببخشم ایا میتوانم انراپس بگیرم