مطالبات متوفی

امید

با سلام و احترام

اگر به شخصی که فوت شده بدهکار باشیم ، راه درست پرداخت مطالبات به خانواده متوفی چیست تا بعدا به مشکلی برنخوریم و ورثه ادعایی نداشته باشند؟ آیا پرداخت مبلغ در حضور تمام ورثه یا نماینده آن ها ( طبق برگه انحصا وراثت ) کافی است یا باید زیر نظر قاضی و دادگاه باشد؟

با تشکر فراوان