تقسیم ترکه متوفی

همسر مرحوم بنده باپول پدرش ملکی رو وکالتی خریداری کرده و به تدریج اقساط ان رابه پدرشوهرم پرداخت مینمود.بعداز فوت همسرم،پدر ایشان مدعی است چون ملک با پول ایشان خریداری شده،صاحب ملک هستند.لطفا در این زمینه راهنماییم کنید.(قولنامه در بنگاه املاک و با حضور شاهدان نوشته شده که مبلغ معامله طی یک فقره چک از حساب پدرشوهرم بهفروشنده پرداخت شده)