حکمی ک برای شوهرم اجرا میشه چیه؟

سارا

سلام روزتون بخیر

شوهرمن دوفقره چک با مبلغ 95 ملیون و هشتادوهفت ملیون ب یکی از شرکتهای معروف داده بوده ک هردوتاش برگشت خورد ولی ما تا حالا 24 ملیونشو ب صورت تقسیط برای این شرکت واریز کردیم و حتی در خود دادخواستی هم ک ب عنوان اخطاریه فرستاده شده قید شده ک ما 24 میلیون پرداختی داشتیم حالا باقی مانده بدهی ما صدو پنجاه و هشت میلیونه ایا دادگاه رای ب این میده ک ما این مبلغ رو تقسیط کنیم ؟یا چون توان پرداخت یکجا نداریم شوهرم زندان نمیره؟رای دادگاه چی میشه؟