خانوادگی

من یه دختر من20 ساله ام راهی از طریق قانون هست که بخوام تنها زندگی کنم یا اونجوری که دلم میخواد