مبایعه نامه

mehdi

با سلام

اینجانب ملکی را به فروش رسانده ام که مستاجر دارد آیا مالک جدیدباید قولنامه جدیدی با مستاجر بسته شود یا همان قولنامه من کفایت میکند ؟ با تشکر