سفر حج عندالاستطاعه

afrasiab Emami

در سند نکاح ذکر شده سفر حج عندالاستطاعه . زوج و زوجه مدتی است طلاق گرفته ان و زوجه دو سوم سکه های خود را بذل و مابقی به صورت اقساط دریافت میشود و صیغه طلاق جاری شده است.حال بعد از مدتی حقوق کارمندی زوجه که تنها منبع درآمد و پرداخت اقساط میباشد به میزان 11 میلیون توقیف شده است.سفر حج عندالاستطاعه بوده و زوج هیچ منبع درآمد و مال ومنقول و غیر منقول دیگری ندارد .آیا صحیح است که حساب مالی زوج توقیف شود. حال آنکه در مورد سفر حج جایی ذکر نشده که زوج مبلغ آن را بپردازد و بر مبنای استطاعه میتواند فیش حج خریداری و به زوجه بدهد؟