جرم حمل 5 گرم هرویین

یک شخص مصرف کننده هرویین با 5 گرم مواد توسط مامورین گرفته شود جرمش چیست