خلاف بین شرع برای استفاده از ماده 744

محمد خدایاری
نحوه نگارش تقاضای تجویز اعاده دادرسی و اثبات خلاف بین شرع بودن رای دادگاه تجدید نظر و اثبات اضرار؟ از بنده دو بار شکایت اعتیاد شده است. استفاده از ماده 697 درست است یا ماده 698 قانون مجازات اسلامی؟