تامین هزینه های زندگی دختران

باسلام. تامین هزینه زندگی دختر مجرد سی و ساله و فوق لیسانس به عهده کیست؟!!. متاسفانه از اقشار سطح پایین جامعه هستیم که من و خواهران کوچکترم بیشتر از سطح خانوادگی رشد کردیم. ازدواج نکردیم و من سرکار نمیرم. پدر بازنشسته هستند و علی رغم تمام سختیها و نداریهایی که در گذشته داشتیم تامین هزینه های کنونی با منت و تحقیر و تهدید انجام میشود. و پدر با بهانه های مختلف و زورگویی در پی قطع این خرجی ست!!. درصورتیکه شکایت کنیم نتیجه چه خواهد بود؟!!. سپاس از شما