تصرف عدوانی

سید کامل حسینی
در سال ۱۳۸۰ پدرم قطعه زمینی به مساحت ۳۷۷۰ متر دیوار کشی کرد. سال ۱۳۸۴ عده ای آن قطعه بین خود تقسیم کردند. سال ۱۳۸۵ پدرم فوت کرد. اکنون ما ورثه چگونه می توانیم رفع تصرف آن قطعه زمین کنیم؟