امکان طرح شکاطت

توحید سعادت
در مشارکت در ساخت سازنده ار بی اطلاعی من استفاده نموده و دیوار برای را حذف نموده و مهندسین مجری و ناظر هم با وی همکاری نموده اند ولی اصلاح نقشه صورت نگرفته ایا امکان طرح دعوی وجود دارد