توقيف انوال

علي

در مؤرخه ٩٥/١/٢٢ از طريق نمايشگاه ماشين خود را به فردي فروختم ولي نه سند زديم نه وكالت فروش تا اينكه بعد از سه ماه كه به فرد ديگري چك داده بودم برگشت شد و همان ماشيني رو كه فروخته بودم رو توقيف كرد . آيا ميشه رفع توقيف كرد؟