مراحل کار دادگاه

الیزا

باسلام وخسته نباشید

 

 

من خانمی هستم که پرونده های متعدد دارم که برایشان حکم صادرشده وبه نفع من هست ازجمله تمکین که ثابت شد من ناشزه نیستم.نفقه که ماهی چهارصدوده تومن برای خودم وپسرشش ساله ام نوشته اند.حکم ضرب وجرح که دیه نوشته اند.حکم مهریه که شوهرم اعسارش روهم داده والان به تجدیدنظر رفته وباید قطعی شود..شوهرم هم پرونده طلاق تشکیل دادکه حکمش صادرشد وباید تمامی حق وحقوقم رابدهدتابتواند طلاق بدهدولی چون که باید حق وحقوقم رو پرداخت کند حکم طلاق رو اجرانمیکند.به دلیل گرانی وتورم من افزایش نفقه دادم که حکم صادرشد والان به تجدیدنظر رفته وزمان جلسه برای بهمن ماه تعیین کرده اند.من چندین بار آشتی کردم ولی شوهرم معتادبه موادمخدرصنعتی است وترک نمیکند.خیلی خسته شدم از کارهای دادگاه که چندین سال هست من دنبال آنها هستم ولی تمام نمیشوند.با این که الان شوهرم باید نفقه بدهدنفقه منوبچه ام روپرداخت نمیکندحتی حکم جلب اورادارم وبایدحتما ماموربه درخانه انها ببرم تا شوهرم پرداخت کند.الان من چه کارکنم که بتوانم هم طلاق بگیرم وهم حق وحقوقم را.نزدیکترین راه چیه به نظرشما.درجلسه یابرای لایحه دفاعیه برای افزایش نفقه چه بگویم.