الزام به اجراي قسمتي از مبايعه نامه

ميري زاده

اينجانب در تيرماه امسال آپارتماني خريدم به متراژ 57 متر با انباري بدون سند به متراژ حدودا 1.5 متر كه فروشنده در تاريخ شهريورماه هننگام تنظيم و انتقال سند وادار نمود علاوه برانباري غير سندار بالا نسبت به خريد 2.5 متر انباري سندار همكف ساختمان به ارزش 7 ميليون تومان به تاريخ چك 96/06/21 اقدام نمودم و سند به انضمام انباري قطعي به نام اينجانب گرديده و لي ايشان انباري سند دار را تحويل اينجانب نمي دهد . لطفا راهنماييي بفرمائيد چه اقدامي بايستي بناميم . باسپاس ميري زاده 

شايان ذكر است انباري غيرسند دار قبلا تحويل اينجانب گرديده . و هيچ جايي از مايعه نامه توافقي صورت نپذيرفته كه در قبال تحويل انباري غيرسندار دار به فروشنده ، فروشنده حق دارد انباري سند دار را تحويل خريدار نمايد. ولي با اينهمه قصد آزار و اذيت اينجانب را دارد تا بدينوسيله بنده را مستائل نموده بدون هيچ هزينه اي انباري غيرسند دار اينجانب را تصاحب نمايد.