حکم تعلیق مجازات

porya
ایا درصورت صدورحکم تعلیق اگر قبلا یک حکم تعلیق دیگر داشته باشم چطور میشود؟