دریافت حق الزحمه معرفین

مرتضی شیرزاد
با سلام در اوایل خرداد ماه جاری واسطه انعقاد قرارداد جعاله بین طرفین شدیم.امر یک قطعه زمین که دارای چند مشکل است دارد و بوسیله ماتوانست با شخصی که مشکلات را حل نماید قرارداد جعاله که مدت انجامش ۲ سال است امضا نماید و نام من و ۲ نفر از دوستان را به‌ این شورت که (در خصوص حق الزحمه معرفین مقرر شد هر طرف قرارداد ۵ درصد مجموعه ۱۰ درصد به اقایان .........۳ نفر هستیم واگذار شود) ذکر گردیده است.حال اگر مقا بخواهیم مطالبه حق کنیم از نظر قانونی امکان دارد؟ممنون برای جوابتان