مهریه

حسین

آیا ذوجه میتواند بعد از اتمام مدت صیغه نامه مهریه رو اجرا بذاره