اطلاع رسانی به مالک یا مستاجر

رضا

سلام، در آپارتمانی سه واحدی زندگی می کنم و در مورد یکی از مسائل مشترک با یکی از ساکنین واحدها مسئله ای را مطرح کردم ولی ایشان چنین جوابی به بنده دادند:" در مورد طرح اگو که مطرح کردید,باید با پدرم صحبت کنید چون همونطور که قبلا عرض کردم من اینجا مستاجرم و خونه متعلق به خواهرمه که باید تصیمیم بگیره." حال خواهشمندم بفرمایید که در این گونه مسائل من باید استفاده کننده از واحد را در جریان امر قرار دهم تا تصمیم بگیرد و در صورت لزوم با مالک که در این مورد خواهر خودشان هم هست هماهنگی کند یا باید برای چنین امری دنبال مالک که نشانی از وی ندارم یا حتی اگر داشته باشم دورتر از دسترس نسبت به ایشان است بگردم؟از پاسخ دهی شما پیشاپیش کمال تشکر را دارم