چک بابت تضمین

چنانچه پس از پایان مشارکت چکی که بابت تضمین داده شده پس داده نشود و حتی تهددید به اجرا گذاشتن چک را بکنند چه باید کرد؟