ابطال مبايعه نامه عادي

احمدی

سلام 
سوال: شخص الف یک قطعه زمین را طی قولنامه عادی (سال1388)به مبلغ 50م به شخص ب (برادرش) بصورت صوری بدون حضور شهود)انتقال میدهد و متعهد میشود کل مبلغ را فی المجلس دریافت  نموده و این قولنامه در یک برگه تنظیم گردیده که در ید خریدار میباشد و در سال 1389 همان مبیع در حضور شهود و مدیر بنگاه بمبلغ 27م باز هم به صورت صوری به همان شخص ب (برادرش)منتقل میشود و بعد از مدتی قولنامه دومی از سوی طرفین باطل میشود(بدون اطلاع شهود) حال شخص ب طی قولنامه 1388 ادعای مالکیت میکند و مبیع هم اکنون تحت تصرف شخص الف بوده و حتی سند رسمی هم انتقال نگردیده حال تکلیف شخص الف چیست?