اعتبار امضا

محمد
پدر اینجانب بابت طلب هایی که از برادرشان داشته اند دست نوشته ای با دست خط خودشان و با امضا و تاریخ برادرشان دارند مبنی بر این که 2 دانگ از یک کارخانه را به پدرم واگذار میکنند.. امضا ی شاهدی پای برگه وجود ندارد اما فامیل های خانوادگی درجه 1 و 2 وجود داردکه شاهد بوده اند اما ما به دلیل عدم اطلاع ، امضای آنها را روی برگه ثبت نکردیم... میخواستم ببینم میتوان روی این برگه مانوری داد و کاری کرد یا خیر ؟؟ با تشکر