انصراف از مدیر عاملی یک شرکت

نوری

خواهرم از شوهرش در حال جدایی است. شوهرش به اسم خواهرم شرکتی را از قبل تشکیل داده و در حال کسب و کار است. چه مراحلی را باید به لحاظ حقوقی طی کند تا در آینده خواهرم دچار مسائل حقوقی نشود. انصراف از مدیر عاملی را کجا و چگونه باید درخواست دهد.