کمسیون ماده 12

mohsenin

باسلام احتراما.کمسیون ماده 12 شهری رای به موات بودن زمین حقیرداده است.حال باتوجه به مهلت اعتراض که زمان آن گذشته ،من میتوانم اعتراض کنم؟

در ضمن من از رای خبر نداشتم.

ممنون