چه کنم؟

کاظم عبادی

با سلام

من برج  11/93 يک چک به مبلغ 1/5 ميليون در وجه حامل  بابت بدهي وتسويه حساب به شريکم(اکرامي) دادم و ايشان هم خرج کرد به وحيد نامي در بازار بعد در کش مکش جدايي و پايان شراکتمان قرار ير اين شد که اکرامي پول اقا وحيد رو بدهد وچک را پس بگيرد اما وحيد که پول را گرفته ضمنا چک را هم به حسابش خوابانده بود اظهار بي اطلاعي کرد و گفت هر چي چک دست من داشتيد من همه را فرستاده ام وهيچ چکي پيش من نيست. در نهايت امروز 7/95 از بانک ملت بامن تماس گرفته اند و ميگويند با اشتباه کارمند چک شما روز بعد پاس شده (در حالي که پولي در حسابم نبوده) وشما بايد چکت را پاس بدهي وگرنه بانک از شما شکايت کرده توقيف اموال ممنوع الخروج ديگه هيچي نميتوني بنامت بزني و.....را برسرت فرود مياورد (خيلي راحت گفتتند يه وامي چيزي هم بهقاضي ميدهند چون بانک ازاين جور پرونده ها زياد داره و خيلي مزاحم آقاي قاضي ميشيم)
آيا من حق اين را نداشتم که چکم برگشت بخوره و به همان کسي که به بانک آورده برسد؟

اگر کارمند بانکي اشتباهي بکند من بايد تاوان اشتباه او را هم بدم هم تاوان اشتباه خودم را؟