صلاحییت دادگاه

محمد قربانی

با سلام

اینجانب قصد اقامه ی دعوی کیفری علیه ریاست کل بانک مرکزی وچند تن از مدیران زیر مجموعه این بانک را دارم لذا در این راستا چند سوال داشتم

1-اولا اتهام ایشان استنکاف از اجرای قانون خصوصا ماده21 فانون صدور چک ودادنامه شماره 55یوان عدالت اداری میباشد

2- این در صلاحیت کدام مجتمع قضایی است؟ وایا از مشهد میتوان دادخواست واقامه دعوی نمود واصلا دادگاههای مشهد صلاحیت رسیدگی دارند؟

3-ایا در قانون ضمانت اجرایی برای احکام صادره ویا نقض عمدی قانون توسط مدیران ارشد دولتی وجود دارد؟اگر مستند قانونی در این خصوص هست لطفا بفرماییدبا سپاس.محمد قربانی