دم انتقال سند

اینجانب منزل مسکونی را یک ماهه پیش با حضور در مشاور املاک از فردی خریداری نمودم که مقرر شد مبلغ 200 میلیون تومان طی دو فقره چک 150 و50 میلیون تومانی به نام فروشنده به تاریخ روز پرداخت گردد و مابقی که 100 میلیون بود در موقع انتقال سند پرداخت گردد فروشنده قولنامه را امضا نمود و چون عجله داشت گفت چکها را به فردی که واسطه این خرید بود بدهد ولی اینک مشخص شده یه این فرد چک 15 را به فروشنده داده و چک 50 را تحویل نداره و ضمنا چکها هردو پاس شده است اینک فروشنده به دلیل ایکه چک تحویل ایشان نشده از انتقال سند خودداری می کند .اینک من چه اقدامی می توانم انجام بدهم .البته در قولنامه قبد شده که چکها تحویل فروشنده شده است و ایشان هم قولنامه را امضا و اثر انگشت زده است فرد واسطه هم می گوید چک را تحویل خانم این آقاداده تا در خرید شوهرش یک دانگ از خرید را به نام او بزند