مطالبه یه از ماترک محکوم علیه

فاطمه
سلام.وقت به خیر.میخواستم بپرسم اگر شخصی از حدود ۱۰ سال پیش تا کنون ملزم به پرداخت ماهیانه صدهزار تومان به عنوان دیه طبق حکم دادگاه بوده،منتها از پرداخت آن اجتناب کرده،آیا مطالبه ی آن در حال حاضر با احتساب تاخیر بوده و چگونه میتوان از محل ماترک وی مطالبه کرد با علم به اینکه وی در خارج از کشور فوت کرده؟؟