نشست خانه بعد از فروش

Mahdie
خانه ای خشت و گلی داشتیم و قسمتی از ان را کوبیدیم و نو ساز کردیم و اصلا هم قصد فروش نداشتیم و سه سال در ان زندگی کردیم تا اینکه فروختیمش، حالا بعد از دو سال خریدار امده ک خانه نشست کرده و شکایت کرده، ایا بعد از دو سال و اینکه میگوید خانه خیس خورده و ممکن است لوله نشت کرده، میگوید کارشناس گفته مشکل از زیرساخت است باتوجه به گذشت دو سال کاری میتواند بکند؟؟ ممنون