سوال در مورد جعل رایانه ای

صالحی

با سلام

اگر فایل رایانه ای تغییر داده شده باشد لیکن آن فایل جدید قابل استناد نباشد و اگر فایل جدید  را نتوان بجایی برای امتیاز گیری ارائه نمود  باز جعل محسوب می شود و یا از موضوع جعل خارج است ؟  با سپاس از راهمایی شما