چگونگی انتقال سند

نیسانی

باسلام حدود ده سال پیش یک خط تلفن از یک موبایل فروشی خریدم ووقتی برای انتقال سند مراجعه کردم همسایه هاش گفتند ورشکست شده ومغازه رو جمع کرده ورفته تا به حال هم خط دست منه ولی سندش رو ندارم ونمی دانم به نام کیه وهیچ قولنامه  ای هم نداده فقط سیم  کارت وپوکه سیم کارت رو به من داده لطفا من رو راهنمایی کنید برای انتقال سند باید چکار کنم با تشکر اگر تونستید جواب رو به ایمیلم بفرستید ممنون
نیسانی

باسلام حدود ده سال پیش یک خط تلفن از یک موبایل فروشی خریدم ووقتی برای انتقال سند مراجعه کردم همسایه هاش گفتند ورشکست شده ومغازه رو جمع کرده ورفته تا به حال هم خط دست منه ولی سندش رو ندارم ونمی دانم به نام کیه وهیچ قولنامه  ای هم نداده فقط سیم  کارت وپوکه سیم کارت رو به من داده لطفا من رو راهنمایی کنید برای انتقال سند باید چکار کنم با تشکر اگر تونستید جواب رو به ایمیلم بفرستید ممنون

 
نیسانی

باسلام حدود ده سال پیش یک خط تلفن از یک موبایل فروشی خریدم ووقتی برای انتقال سند مراجعه کردم همسایه هاش گفتند ورشکست شده ومغازه رو جمع کرده ورفته تا به حال هم خط دست منه ولی سندش رو ندارم ونمی دانم به نام کیه وهیچ قولنامه  ای هم نداده فقط سیم  کارت وپوکه سیم کارت رو به من داده لطفا من رو راهنمایی کنید برای انتقال سند باید چکار کنم با تشکر اگر تونستید جواب رو به ایمیلم بفرستید ممنون

 
نیسانی

باسلام حدود ده سال پیش یک خط تلفن از یک موبایل فروشی خریدم ووقتی برای انتقال سند مراجعه کردم همسایه هاش گفتند ورشکست شده ومغازه رو جمع کرده ورفته تا به حال هم خط دست منه ولی سندش رو ندارم ونمی دانم به نام کیه وهیچ قولنامه  ای هم نداده فقط سیم  کارت وپوکه سیم کارت رو به من داده لطفا من رو راهنمایی کنید برای انتقال سند باید چکار کنم با تشکر اگر تونستید جواب رو به ایمیلم بفرستید ممنون