مهریه طلاق توافقی

نادر گلشنی نسب

اگر بعد از ارائه دادخواست طلاق توافقی نظرزوجه برای اخذ کل مهریه باشد