ارثیه

اصغرنفیسی

سلام مردی هستم ک همسرسابقم رادرحال زناگرفته وطلاقش دادم حتی تمامی حق وحقوقش رانیزپرداختم دراین جریان فرزندانم نیزبامادرشان هم دست بودندحتی شهادت دروغ هم دادنداماباخاست خداحق بمن رسیدمیخاستم بدانم راهی هست ک بعدازمرگم تمامی اموالم ب همسرجدیدم وفرزندمان برسد و فرزندانم ازهمسرسابقم هیچ سهمی بهشان نرسد؟البته نمیخاهم تازنده ام سنداموالم به نام کسی کنم فقط میخاهم بدانم راهی هست ک بتوان درصورت مرگم همه اموالم ب همسرم برسذ