فروختن زن

سارا
شوهری دارم که چند سالی هست رفقای مرد خود را برای من میآورد و در حضور خودش به من تجاوز می کنند و من نمی دانم چه کنم