متکی

نیکدل

با سلام وخسته نباشید .حدود دو سال است که قطعه زمینی را از یکی از اعضای تعاونی شهرداری خریدم  که یکی از مالکان اصلی فروش زمین به تعاونی ادعای مالکیت دارد وادعایش هم زیاد بودن زمین از متراژ فروش به تعاونی میباشد و زمین هم مشاع بوده و وضعیت تملک صاحبان مشخص نیست.فروشنده ی طرف من در حال حاضر شاکی ایشون شده وبه عنوان مزاحمت مدت 7 ماه است درگیر دادگاه هستند وهنوز هیچ حکمی صادر نشده..خواستم ببینم تکلیف من چیه با این اوضاع ؟باید چه کار کنم ؟آِیا منهم شاکی فروشنده شوم ویا منتظر دادگاه وحکم قاضی بمونم؟این همه دیرکرد و بلاتکلیفی را میتونم ادعای خسارت کنم؟برای روشن شدن سریعتر پرونده چه کار کنم؟