دادخواست

مصطفی
بنده ملکی رو در تاریخ 29بهمن نود و یک خریداری کرده ودر تاریخ 1392/06/30 قرار بود در محضر خانه سند بزنه و به دلیل نگرفتن پایان کار در دفتر خونه حاضر نشد ومن عدم حضور رو گرفتم ودر تاریخ حدودا خرداد 93 داداخواست الزام به پایان کار و صورت مجلس تفکیکی والزام به تنظیم سند دادم و پس از گذشت زمان دادخواست من بدلیل اشتباه وارد کردن پلاک ثبتی رد شد و بعد از رد دادخواست فروشنده اظهار نامه فرستاد که سند آماده است ومن به طور شفاهی مطالبه خسارت در تاخیر سند رو خواستار شدم که ایشون سرباز زدن و بنده در تاریخ خرداد نود و پنج مجدد دادخواست دادم به دادگاه و اعسار از هزینه دادرسی و اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند که دادگاه نصف هزینه دادرسی رای داد و ایشون اعتراض دادن والان پرونده تو دادگاه تجدید نظر می باشد و ایشون تو این زمان سه بار اظهار نامه فرستاده و خواستار نقل انتقال ملک و مطالبه خسارت از من شده سوال اینکه با وجود این اوصاف میتونه از من خسارت بگیره ؟؟ و روند دادگاه به چه شکل خواهد بود