داشتن رسيد پرداخت خسارت

بباسلام

اينجانب ٢سال پيش ساختمان شش طبقه اي را ساختم و ٥ واحد از ان را تاكنون فروخته ام ، در آن زمان يكي از همسايگان از بنده ادعاي خسارت وارده به منزل مسكونيش را نمود و بنده با پرداخت خسارت رضايت را گرفتم اما در زمان پرداخت خسارت مالك ملك در محل حضور نداشت من خسارت را به فرزنده ايشان پرداخت نمودم و با دستخت فرزند رسيد پرداخت را از طرف مالك از فرزندش دريافت نمودم . و فرزند اينجانب نيز به عنوان شاهد انرا امضا نموده است . اما اكنون همسايه با شكايت از من خواهان دريافت مجدد خسارت است.ضمنا در رسيد پرداختي هيچ اشاره اي به مبلغ نشده است.ايا ميتوانم با آرائه رسيد خلاف ادعايش را كنم؟

باتشكر