چگونگی اثبات رابطه نامشروع

سلامبرای اثبات رابطه نامشروع بین دو غریبه متاهل چه مدارکی محکمه پسند هستند،مثلا پرینت متن پیامکها میتواند دلیل محکمه پسند ی برای این موضوع باشد؟درضمن پرینت متن پیامکها را تا چه مدت زمانی باقیذمیمانند؟تشکر.