محاسبه ی دیه اعضای و تخمین آن در ماه حرام

Nc
1. ساییدگی حارصه قوزک خارجی ولبه خارجی پای راست و پاشنه پای راست و خلف پای راست 2. کبودی ساق راست و قسمت تحتانی پهلوی راست 3. کبودی و دو ناحیه ساییدگی حارصه اطراف آرنج دست راست 4. خراشیدگی طولی حارصه سطح داخلی ساق راست 5. کبودی خلف سر 6. ترک استخوان ( اسکافوئید ) مچ دست راست ک گچ گرفته شده است .