فحاشی

میرزایی

با سلام

در صورتی که در خیابان مردی به دختری فحش ناسزا (جنده)بدهد بر اثر تصادفی که منجر به خسارت نشده

اما تنها شاهد ماجرا مادر دختر باشد چطور میشود شکایت کرد؟این فحاشی قابل پیگیری است؟یا قاضی دلیل محکمه پسند میخواهد و قابل پیگیری نیست؟
میرزایی

ا سلام

در صورتی که در خیابان مردی به دختری فحش ناسزا (جنده)بدهد بر اثر تصادفی که منجر به خسارت نشده

اما تنها شاهد ماجرا مادر دختر باشد چطور میشود شکایت کرد؟این فحاشی قابل پیگیری است؟یا قاضی دلیل محکمه پسند میخواهد و قابل پیگیری نیست؟