شهادت شهود در اثبات مالکیت

البرز
سلام خسته نباشید پدرم در یک قولنامه دستنوشته سی جریب زمین را بین چهار فرزند زن دوم (من وبرادرم ودو خواهرم) تقسیم کرد الان برادرم برای این قولنامه بطرفیت پدرم اثبات مالکیت دادند ایا بعلت عدم حضور شاهدان من ودو خواهرم میتوانیم بنفع برادرم شهادت دهیم یا خیر ایا پدربزرگ بنده میتوانند بعنوان شاهد شهادت دهند چرا که بارها صحت این قولنامه دستنوشته را شنیدند خواهشا راهنمایی کنید