من چیکار کنم

محمد

سلام پسر همسایه دوبار به من حمله کرده و بعد از فحاشی اقدام به ضرب و جرح من کرده و همچنین طرف سابقه حمله به چند نفر دیگر را هم دارد و طبق گفته پدرش طرف قرصهایش را نمیخورد و آنها نمیتوانند جلوی طرف را بگیرند و دچار افسردگی میباشد حالا من میخواهم بدانم میتوانم از طریق دولت و قاضی طرف را به تیمارستان بیندارم و اگر من در دفاع از خودم طرف را بکشم و یا ناقص بکنم به هر وسیله ای حکم من چیست لطفا راهنمایی دقیق
محمد

سلام پسر همسایه دوبار به من حمله کرده و بعد از فحاشی اقدام به ضرب و جرح من کرده و همچنین طرف سابقه حمله به چند نفر دیگر را هم دارد و طبق گفته پدرش طرف قرصهایش را نمیخورد و آنها نمیتوانند جلوی طرف را بگیرند و دچار افسردگی میباشد حالا من میخواهم بدانم میتوانم از طریق دولت و قاضی طرف را به تیمارستان بیندارم و اگر من در دفاع از خودم طرف را بکشم و یا ناقص بکنم به هر وسیله ای حکم من چیست لطفا راهنمایی دقیق