فسخ معانله

مظاهر هنربخش

با سلام ه ماشین خریدم که قول نامه دستی معمولی مه فقط نام خریدار و فروشنده داخلش بود نوشتیم ولی زبانی در حضور 2 تا شاهد گفت که ماشین فقط یک گلگیر و کاپوت تعویض هستش ولی بعد از گذشت حدود 1 ماه مشخص شد که نصف ماشین از پشت تعویض می باشد که بعد از اطلاع به فروشنده . اظهار بی اطلاعی کرد که پس ار مراجعه به فروشنده قبلی مشخص شد که نصف ماشین تعویض می باشد با ای وصف من می توانم ادعای خسارت یا فسخ معامله را انجام بدم
مظاهر هنربخش

با سلام ه ماشین خریدم که قول نامه دستی معمولی مه فقط نام خریدار و فروشنده داخلش بود نوشتیم ولی زبانی در حضور 2 تا شاهد گفت که ماشین فقط یک گلگیر و کاپوت تعویض هستش ولی بعد از گذشت حدود 1 ماه مشخص شد که نصف ماشین از پشت تعویض می باشد که بعد از اطلاع به فروشنده . اظهار بی اطلاعی کرد که پس ار مراجعه به فروشنده قبلی مشخص شد که نصف ماشین تعویض می باشد با ای وصف من می توانم ادعای خسارت یا فسخ معامله را انجام بدم