دریافت نامه سوپیشینه ازدادگاه

من 3سال پیش برای مصرف تریاک یک روز رفتم زندان اونجااثرانگشت گرفتن فردا بادادن جریمه آزاد شدم.الان رفتم برای سوپیشینه تشخیصت هویت توبرگه ای که باید ببرم دادگاه نوشته دارای سابقه کیفری.آیا درنامه دادگاه هم همینه مینویسه