ارث و فروش ملک مشاع

نفری از وراث سهم الارث خانه پدریش را به شخص ثالثی فروخته است وراث دیگر اگر قصد فروش سهم الارثشان را داشته باشند باید به همان شخص ثالث بفروشند یا می توانند به شخص دیگری بفروشند؟