بعدازفوت وام گیرنده مسوول پرداخت چه کسی است؟

Fariba zandi
سلام خواهرم فوت شدن درزمان حیاتشون من ضامن شدم وام کالا ازبانک ملی گرفتن لازم به ذکراست ایشون مطلقه بودن آیابعدازایشون من بایداقساطشونو پرداخت کنم درحالیکه خودم مطلقه ام وسرپرست خانوارم