قیومت

غلامرضا

4 سال قبل پدری در صحت سلامت به فرزندانش کمک مالی نموده 6 ماه است که بیمار شده یکی از فرزندانش به مدت 2 هفته است که برگه قیومت گرفته و می خواهد این کمک را بعلت خصومت از یکی از فرزندان پس بگیرد قانون چه می گوید
غلامرضا

4 سال قبل پدری به فرزندانش کمک مالی نموده 6 ماه است که بیمار شده یکی از فرزندانش به مدت 2 هفته است که برگه قیومت گرفته و می خواهد این کمک را بعلت خصومت از یکی از فرزندان پس بگیرد قانون چه می گوید